• 06-30 940-87-27 • 06 1 450-42-25 Kaczander Ágnes

Középső csoport (4-5 évesek)

Csoportunkban a foglalkozások kötött és kötetlen formában szerepelnek.

Kötetlen:

 • játékba integrált fejlesztés
 • mese-vers
 • rajzolás, festés, kézimunka
 • külső világ megismerése

Kötött:

 • ének-zene
 • mindennapi testedzés
 • úszás
 • zenés torna
 • jég- és görkorcsolya
 • tenisz
 • fejlesztő torna
 • ismerkedés a vízilabdával

A kiscsoportban már megismert tevékenységek, foglalkozások újabbakkal bővülnek a középső csoportban / pl. matematika, jég- és görkorcsolya, egyéb sporttevékenységek/. A foglalkozások időtartama – az előző korcsoporthoz képest – 5-10 perccel hosszabbodik.

Testápolás, öltözködés, táplálkozás szokásrendszere

Lehetőség szerint önállóan, illetve kis segítséggel végezzék a maguk körül adódó tisztálkodási, öltözködési, önkiszolgálási teendőket. Folyamatosan elsajátítják a naposi és mosdófelelősi feladatokat. Kezdetben a tevékenységek bemutatásával, szóbeli magyarázattal kísérve, majd ösztönözve az önállóságra.

Mozgás

A 4-5 évesek kiemelt feladata a testséma fejlesztése: a test részeinek megismerése, mozgatása, megérintése, behatárolása és megnevezése. A nagy mozgások bővülnek a pontosabb szem-, kéz-, lábkoordinációt igénylő mozgásokkal, gyakorlatokkal. Az bal- és jobboldaliság kettéválik, hangsúlyt kap az egyensúlyérzék-fejlesztés.

Játék

 1. Szerepjáték: a gyerekek a magukra vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra lényeges mozzanatait. Kialakul a kisebb-nagyobb csoportban való együtt-játszás igénye.
 2. Építő, konstruáló játék: gyakran szerepjátékhoz kapcsolódik – az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerkesztenek.
 3. Szabály-játékok: egyszerű társasjátékok, logikai játékok, dominó, puzzle, kártyák. Fontos, hogy a gyerekek a megfelelő szabály szerint játsszák a játékokat.
 4. Gyakorló játék: általában a konstrukciós és a szerepjáték elemeként jelenik meg, alárendelve az adott játékban megjelölt feladatoknak.

Mese-vers

 1. Egyszerűbb, de több versszakos mondókák
 2. Állatokról szóló népmesék, egyszerűbb szerkezetű műmesék
 3. Rövidebb, ismétlésekkel, refrénekkel tagolt versek
 4. A versek témáit illetően az évszakváltás, a gyermekek-felnőttek világa jelenik meg.

A mesék éltre keltésében, a középsősök szerepalkotó hajlamának nagyon jól megfelel a dramatizáló játék, amely az egyes szereplők kiválasztását, a felöltözést és a szerepnek megfelelő viselkedést jelenti.

Ének-zene

A középső csoportban – a már kialakult jó éneklési kedvre alapozva – a hangsúly az éneklési készség, a hallásfejlesztés felé kissé eltolódik. A dalok hangterjedelme bővül, a fejlesztés iránya a tiszta éneklés felé mutat.

Rajzolás-mintázás

Az ábrázolás során tovább fejlődik esztétikai érzéke, szem-kéz koordinációja. Fejlődik látása és ezzel együtt térbeni tájékozódó képessége. Fontos a helyes ceruzafogás erősítése, a technikák kigyakorlásának változatos módon kiemelt szerep jut. Az egyéni képalakítás fejlesztési iránya a forma, a nagyság és a háttér alakítása.

Középső csoportos foglalkozások a magánóvodában
Középső csoportos foglalkozások a magánóvodában